یعنی الان نمی توان به شیرینگ اینترنتی ان وصل شد؟نصاب من گفت می شود. اگر نشود فکر کنم سر ما کلاه گذاشته. کاشگی زود تر با این انجمن و سایت اشنا می شدم